EL PONT FLOTANT

cartell_exercicis

El pont flotant és una companyia de teatre estable que naix l´any 2000, com a grup d´investigació sobre la tècnica de l´actor.

Allunyades de paràmetres comercials, les seues peces són el resultat d´un treball de creació col·lectiva, caracteritzat per una clara voluntat de recerca i reflexió a propòsit de noves formes de comunicació i expressions teatrals contemporànies.

El treball físic de l´actor i la seua particular relació amb l´espai i l´espectador, la barreja de llenguatges, la pobresa o economia de recursos y l´experimentació amb la realitat dins de la ficció són també senyes d´identitat en les seues creacions.

Paral·lelament a la producció pròpia, els membres de el pont flotant desenvolupen una ampla i variada activitat pedagògica i d´investigació teatral en l´espai que ells mateixos gestionen, la sala flotant – espai teatral.


comapedres_2

El pont flotant es una compañía de teatro estable que nace el año 2000, como grupo de investigación sobre la técnica del actor.

Alejadas de parámetros comerciales, sus piezas son el resultado de un trabajo de creación colectiva, caracterizado por una clara voluntad de búsqueda y reflexión a propósito de nuevas formas de comunicación y expresión teatrales contemporáneas.

El trabajo físico del actor y su particular relación con el espacio y el espectador, la mezcla de lenguajes diferentes, la pobreza o economía de recursos y la experimentación con la realidad dentro de la ficción son también señas de identidad en sus creaciones.

Paralelamente a la producción propia, los miembros de el pont flotant desarrollan una amplia y variada actividad pedagógica y de investigación teatral en el espacio que ellos mismos gestionan, la sala flotant – espai teatral.

FJ-8

ENGLISH

El pont flotant is a steady theater company that was born in 2000, as a group of investigation of the actor´s technique.

Far from commercial parameters, its components are the result of a collective work of creation, characterized by a clear will of research and reflection with regards to new ways of contemporary theatrical communication and expression.

The physical actor´s work and his particular relationship with the space and the spectator, the mixture of different languages, the poverty or economy of resources and the experiencing with reality within fiction are also identifying traits of its creations.

In parallel with their own production, the members of El pont flotant develop a wide and varied pedagogical activity together with a theatrical research in the space they themselves managed, the sala flotant – espai teatral.